Phân bón Vĩnh Biệt Tuyến Trùng chai 250ml

105,000VND

Phòng trừ tuyến trùng rễ trên các loại cây trồng. Sản phẩm sinh học đạt tiêu chuẩn canh tác hữu cơ bền vững.

Phân bón Vĩnh Biệt Tuyến Trùng chai 250ml

105,000VND